HOME | Namibia | Africa | China | Asia | | News | Latin America 

China Travels

China
2005-2006

Beijing
Beijing Photos
The Great Wall
The Great Wall of China photos
Dandong
tourist boat on the Yalu river Dandong
Shanghai 
Hangzhou
Train to Yichang

Three Gorges Dam

Yangtze River

Chongqing  
Yangshuo

Peace Corps Namibia  |  Teaching English in Dalian, China
AFRICA | Namibia | Botswana | Zambia | South Africa 
ASIA | S. Korea | Hong Kong | China | Vietnam | Cambodia | Laos | Thailand | Malaysia | Singapore
LATIN AMERICA | Panama | Costa Rica | Peru
HOME | Contact Us